Museum Dr8888

Museum Dr8888 is in museum foar moderne en hjoeddeiske keunst yn it Fryske Drachten. Oan de hân fan in unyke kolleksje wurken fertelt it museum ferhalen, dy’t wy nea ferjitte meie. Benammen hoe’t Theo van Doesburg en de bruorren Rinsema yn de iere tweintichste ieu de ynternasjonale avant-garde nei Drachten bocht hawwe. Mei in grutte samling wurken út û.o. de keunstbewegings Dada en De Stijl, mar ek út it ekspresjonisme en de útrinners fan de Haagse School leit Museum Dr8888 de klam op it tiidrek tusken de beide wrâldoarloggen: it ynterbellum. Fotografy Mark Sekuur, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Nasjonaal Agintskip foar Kultureel Erfgoed fan Nederlân

 

Audiotour Van Doesburg-Rinsemahuis